REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosto.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Prosto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Hauke Bosaka 16a, 01-540 Warszawa,

NIP: 8981887626

REGON: 932129962 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

Działalność prowadzona jest również pod dodatkowymi adresem, tj.:

Prosto Sp. z o. o, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Prosto Sp. z o. o, ul. Rydygiera 8 bud. 6c, 01-793 Warszawa

 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.prosto.pl prowadzony jest przez Prosto sp. z o.o., – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin.

 4. Treść regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 7. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację o czym można znaleźć pod adresem:https://egiodo.giodo.gov.pl/form_ver4.dhtml?form_id=1171958

 8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.prosto.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

 9. Ceny podane na stronie Sklepu www.prosto.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 10. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.prosto.pl.

 11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 12. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.prosto.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa muzyki, ubrań i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.).

 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

  1. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego.

  2. Mediację.

  3. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

  4. Uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch stron umowy.

 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.

 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w sklepie.

 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość.

 5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.prosto.pl.

 6. SPRZEDAWCA – Prosto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Hauke Bosaka 16a, 01-540 Warszawa,
  NIP: 8981887626
  REGON: 932129962 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
  Działalność prowadzona jest również pod dodatkowymi adresem, tj.:
  Prosto Sp. z o. o, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

  Prosto Sp. z o. o, ul. Rydygiera 8 bud. 6c, 01-793 Warszawa

   

 7. USŁUGODAWCA – Prosto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Hauke Bosaka 16a, 01-540 Warszawa,
  NIP: 8981887626
  REGON: 932129962 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
  Działalność prowadzona jest również pod dodatkowymi adresem, tj.:
  Prosto Sp. z o. o, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

  Prosto Sp. z o. o, ul. Rydygiera 8 bud. 6c, 01-793 Warszawa

   

 8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.prosto.pl

 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.prosto.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie.

 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.prosto.pl oraz korzystająca z subskrybcji Newslettera.

 12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.prosto.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży.

 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego www.prosto.pl.

 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.prosto.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym www.prosto.pl.

 16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego www.prosto.pl.

 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.prosto.pl.

 18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów.

 19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej www.prosto.pl formy płatności.

 20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

 21. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego.

 22. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.

 24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami. Wymiary produktów podane na stronie są wymiarami orientacyjnymi, zastrzegamy sobie różnicę +/- 2cm. 

 25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.

 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt.

 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.

 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.

 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.

 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym www.prosto.pl; świadczenie usługi newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym www.prosto.pl; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym.

 32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.

 33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.prosto.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. Nazwa użytkownika.

  2. Adres.

  3. Dane kontaktowe/Adres email.

  4. Hasło.

 4. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy rejestracji.

 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto użytkownika.

 6. W przypadku gdy dane Użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 7. W celu dokonania pomyślnego zakupu w sklepie Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:

  1. Imię, Nazwisko.

  2. Nazwa firmy / NIP.

  3. Adres email.

  4. Telefon.

  5. Kraj.

  6. Miasto .

  7. Kod pocztowy.

  8. Ulica.

  9. Nr. domu/mieszkania.

 8. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.

 9. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt.4 działu V Realizacja Zamówienia.

 10. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 3. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia bez podawania przyczyny.

 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.prosto.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.

 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 6. Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

 8. Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu można również wybrać inny adres dostawy niż dane billingowe.

 9. Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „realizuj zamówienie”.

 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „realizuj zamówienie”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.

 11. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zmieniło statusu na 'w realizacji'.
  W trosce o jak najszybszą obsługę klienta nie można modyfikować zamówień które są już w realizacji.

 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

 13. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 14. Do każdego zamówienia może być wykorzystany 1 kod promocyjny.

 15. Promocje nie sumują się.
  Kod rabatowy za subskrypcję newslettera można wykorzystać na wszystkie nieprzecenione towary na www.prosto.pl


   

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

  1. Przedpłata – płatność przelewem bankowym – wpłata na rachunek bankowy firmy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru.

  2. Za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru.

  3. Przelewem on-line za pomocą serwisu Przelewy24 – wpłata na rachunek bankowy firmy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru.

  4. Za pomocą usługi PayPal.

  5. Kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal.

 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 6. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi wpłacając określoną w zamówieniu kwotę na poniższe konto bankowe:
  PL 62 1160 2202 0000 0000 9850 4740 Millenium Bank Prosto Sp. z o. o. Ul. Hauke Bosaka 16a w tytule przelewu wpisując numer zamówienia, który znajduje się w potwierdzeniu wysłanym drogą mailową.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 2. Dostawy są realizowane poprzez firmę kurierską DPD. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez sklep internetowy www.prosto.pl i jest realizowana w ciągu 2-7 dni roboczych.

 3. W niektórych przypadkach dostawa może wynosić do 14 roboczych dni. W takich przypadkach Kupujący jest informowany o tym przy potwierdzaniu zamówienia przez sklep.

 4. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:

  1. 14 złotych w przypadku opłaty zamówienia za pobraniem.

  2. 12 złotych w przypadku opłaty zamówienia o wartości poniżej 350 złotych dowolną formą płatności oprócz pobrania.

  3. 0 złotych w przypadku opłaty zamówienia o wartości od 350 złotych dowolną formą płatności oprócz pobrania.

  4. Koszt wysyłki zagranicznej: Niemcy 107 złotych / Holandia 107 złotych / Wielka Brytania 115 złotych. 

 5. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 9.00 – 17:00.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

 8. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: (+ 48) 668-838-900 bądź na adres e-mail: sklep@prosto.pl.

 9. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: (+ 48) 668-838-900 bądź na adres e-mail: sklep@prosto.pl.

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

  1. Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

  2. Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.

  3. Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

  4. Została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 7. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią,za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 8. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 9. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny.

  2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  3. Żądać wymiany produktu na wolny od wad.

  4. Żądać usunięcia wady.

 10. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 12. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z umową.

 13. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 14. Sprzedawca w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 9 pkt. 3 lub 4 może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 15. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 16. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

 17. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

 18. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 19. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 20. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 21. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 22. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

 23. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

 24. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od Sprzedawcy żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.

 25. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi. Adresem reklamacyjnym jest: Prosto Sp. z o.o, ul. Rydygiera 8 bud. 6C, 01-793 Warszawa.

 26. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wszytskie zwroty są realizowane wyłącznie przy pomocy przelewu.

VIII GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.prosto.pl są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.

IX WYMIANA

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

 2. Wymieniany towar należy odesłać do Prosto Shopu, z którego zamówienie było realizowane (informacja na paczce/fakturze):

PROSTO Magazyn Główny, Ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.

PROSTO Shop Katowice, Ul. Słowackiego 51, 40-093 Katowice. 

PROSTO Shop Lublin, Al. Racławicka 4, 20-389 Lublin.

PROSTO Shop Poznań, Ul. Półwiejska 8, 61-887 Poznań. (z końcem maja 2017 sklep przestał istnieć jako Prosto Shop, jednak reklamacje i zwroty pozostają pod tym samym adresem)

PROSTO Shop Sopot, Ul. Grunwaldzka 57, 81-771 Sopot. 

PROSTO Shop Szczecin, Ul. Jagiellońska 22, 70-363 Szczecin. 

PROSTO Shop Warszawa, Ul. Lewicka 2, 02-547 Warszawa. 

PROSTO Corner Wrocław, Ul. Rynek 30, 50-102 Wrocław (CH Feniks, V piętro)

 

 1. Do zwracanego towaru należy wypełnić „Formularz Wymiany”. *

 2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.

 3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

 4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep nie później niż 14 dni od daty otrzymania. Pod warunkiem dostępności żądanego asortymentu.

 5. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wszytskie zwroty są realizowane wyłącznie przy pomocy przelewu.

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@prosto.pl bądź dołączyć do paczki.

 2. Zwracany towar należy odesłać do Prosto Shpou, z którego zamówienie było realizowane (informacja na paragonie/fakturze):

PROSTO Magazyn Główny, Ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.

PROSTO Shop Katowice, Ul. Słowackiego 51, 40-093 Katowice.

PROSTO Shop Lublin, Al. Racławicka 4, 20-389 Lublin.

PROSTO Shop Poznań, Ul. Półwiejska 8, 61-887 Poznań. (z końcem maja 2017 sklep przestał istnieć jako Prosto Shop, jednak reklamacje i zwroty pozostają pod tym samym adresem)

PROSTO Shop Sopot, Ul. Grunwaldzka 57, 81-771 Sopot.

PROSTO Shop Szczecin, Ul. Jagiellońska 22, 70-363 Szczecin. 

PROSTO Shop Warszawa, Ul. Lewicka 2, 02-547 Warszawa. 

PROSTO Corner Wrocław, Ul. Rynek 30, 50-102 Wrocław (CH Feniks, V piętro).

 1. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. *

 2. W oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 2, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów art.27. Prawa Konsumenta.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź zwrotu towaru kupujący pokrywa koszt dostawy towaru do sprzedawcy. art.34 Ustawy o Prawach Konsumenta. Kupujący może zwrócić towar w dowolny sposób na własny koszt.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi koszt wszystkich odesłanych przez niego produktów.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu numeru konta podanego przez Konsumenta.

 9. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 13. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 14. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 15. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wszytskie zwroty są realizowane wyłącznie przy pomocy przelewu.

 16. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i z dołączonym Dowodem zakupu.
  Przyjmujemy zwroty tylko i wyłącznie na produkty zakupione w sklepie internetowym prosto.pl.
  Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń np płyty CD lub inne, opakowanie musi być nienaruszone.
  Zalecamy też aby produkt był zapakowany w tym samym opakowaniu w którym do Państwa dotarł.

Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zwraca konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

 

 

XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.prosto.pl następujące usługi elektroniczne:

  1. Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

  2. Umożliwienie złożenia zamówienia.

  3. Newsletter.

 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz świadczenia usługi newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym nie zamówionej informacji handlowej.

 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.prosto.pl poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: sklep@prosto.pl lub pisemnie na adres: Prosto sp. z o. o. ul. Hauke Bosaka 16a 01-540 Warszawa. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosto.pl lub pisemnie na adres: Prosto sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 16a 01-540 Warszawa.

 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. Telefon: (+48) 668-838-900, w godz. 10-17 w dni robocze.

  2. Email: sklep@prosto.pl

  3. Pisemnie na adres: Prosto sp. z o. o. ul. Rydygiera 8 bud. 6C, 01-793 Warszawa.

   W przypadku zamówień z magazynu Prosto Shop Katowice użytkownik powinien kontaktować się ze sprzedawcą w sposób mailowy pod adresem:
   katowice@prosto.pl

   W przypadku zamówień z magazynu Prosto Shop Lublin użytkownik powinien kontaktować się ze sprzedawcą w sposób mailowy pod adresem:
   lublin@prosto.pl   W przypadku zamówień z magazynu Prosto Shop Sopot użytkownik powinien kontaktować się ze sprzedawcą w sposób mailowy pod adresem:
   sopot@prosto.pl

   W przypadku zamówień z magazynu Prosto Shop Szczecin użytkownik powinien kontaktować się ze sprzedawcą w sposób mailowy pod adresem:
   szczecin@prosto.pl

   W przypadku zamówień z magazynu Prosto Shop Warszawa użytkownik powinien kontaktować się ze sprzedawcą w sposób mailowy pod adresem:
   warszawa@prosto.pl

   W przypadku zamówień z magazynu Prosto Corner Wrocław użytkownik powinien kontaktować się ze sprzedawcą w sposób mailowy pod adresem:
   wroclaw@prosto.pl


    

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.prosto.pl.

 6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 7. Nazwa sklepu internetowego www.prosto.pl, adres pod którym jest dostępny: www.prosto.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

Załączniki

 1. formularz wymiany towaru/odstąpienia od umowy